Naročanje

Naročamo v času med 7. in 14. uro.

V skladu z Zakonom o pacientovih pravicah(ZPacP-A, Uradni list RS, št. 55/2018) se na naše storitve lahko naročite:

  • OSEBNO – v ordinacijskem času naše ambulante
  • PO POŠTI – po predhodnem telefonskem dogovoru(zaradi veljavnosti delovnega naloga – ZELO HITRO 5 dni, HITRO in REDNO 14 dni
  • PO TELEFONU – vendar le informacije o načinu in terminu naročanja
  • PO ELEKTRONSKI POŠTI – vendar le informacije o načinu in terminu naročanja(fimedia@siol.net)

Pooblaščeni osebi za naročanje in vodenje čakalnega seznama sta:
– viš.fiz. Brigita Šibila (02-796-2561)
– viš.fiz. Tanja Skok (02-796-2561)

OPOMBE:
– ODPOVED TERMINA: pacient ali v njegovem imenu njegov ožji družinski član lahko brez navajanja razlogov odpove termin najpozneje 10 dni pred izvedbo in sicer le enkrat v okviru iste napotitve in le v okviru stopnje nujnosti hitro ali redno. Poznejša odpoved termina je dopustna le iz pacientovih objektivnih razlogov(opis spodaj). Velja za vse stopnje nujnosti in je možna večkrat v okviru iste napotitve, vednar s pisnim opravičilom. Po poteku 30 dni od termina, odpoved iz objektivnih razlogov ni možna/ni veljavna ter se šteje za neopravičeno odsotnost.
– NEOPRAVIČENA ODSOTNOST: če pacient ne pride na termin ali termina ne odpove v skladu s prejšnjim odstavkom, se ga črta s čakalnega seznama in napotna listina preneha veljati
– NEUPRAVIČENA ODSOTNOST: če je pacient odsoten iz neupravičenih razlogov na enem izmed terminov v okviru iste napotitve se zdravstvna obravnava v okviru te napotitve konča. Ponovna uvrstitev pri tem izvajalcu je možna po poteku treh mesecev, razen če izvajalec presodi, da bi pri tem bilo ogroženo pacientovo zdravstveno stanje.
OBJEKTIVNI RAZLOGI:
– nepričakovana hospitalizacija pacienta ali ožjega družinskega člana, ki onemogoča prihod pacienta na termin ali izvedbo zdravstvene storitve
– nenadna bolezen, poškodba ali zdravstveno stanje pacienta ali ožjega družinskega člana, ki onemogoča prihod pacienta na termin ali izvedbo zdravstvene storitve
– smrt ožjega družinskega člana

V primeru odpovedi termina ali dodatnih informacij smo vam na razpolago na telefon: 02-796-2561 (od ponedeljka do petka med 7. in 14.uro) ali elektronski pošti: fimedia@siol.net